Informacja RODO

Informacja ogólna

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla klientów

Informacja o administratorze danych i prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane:

  1. Administratorem Państwa danych jest firma OŚWIATA z siedzibą w Częstochowie ul. Kawia 4/16, lok. 306, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o nr NIP: 5732504369, REGON: 387047970
  2. Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym dla ewidencji kontaktu, subskrybcji, zapytania ofertowego, deklaracji uczestnictwa, umowy lub wykonanej usługi.
  3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed takim cofnięciem zgody.
  4. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 2.
  5. Państwa dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.
  7. Państwa dane będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji.
  8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
  9. W sprawach związanych z ochroną danych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem, mailowo pod adresem: administrator@kursy-czestochowa.pl, lub pisemnie na adres siedziby firmy.
  10. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.